คณะนิเทศศาสตร์

ดร.การดา ร่วมพุ่ม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์

วุฒิการศึกษา
 • ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์กับการอนุรักษ์พลังงาน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง รุ่นที่ ๔ สถาบันอิศรา  
 
บทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ (ในรอบ 5 ปี)
 • การดา ร่วมพุ่ม. สื่อมวลชนกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก. ๒๕๕๗. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. ๘(๑)). ๓๑-๕๓.
 • การดา ร่วมพุ่ม. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้างสังคมรู้เท่าทันสื่อ. ๒๕๕๘. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. ๙(๑). ๗๙-๙๙.
 
ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานสายวิชาการและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ (๒๕๖๐-ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ (๒๕๕๑-๒๕๖๐)
 • หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์ (๒๕๕๐-๒๕๕๑)
 • เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ (๒๕๔๖-๒๕๔๘) 
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ (๒๕๔๖) 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (๒๕๔๕)
 • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ (๒๕๔๔-ปัจจุบัน)
 
ประสบการณ์การทำงานสายวิชาชีพ
 • นักเขียนนวนิยาย สำนักพิมพ์แจ่มใส (๒๕๔๖-ปัจจุบัน)  แนวโรแมนติกคอมเมดี้และโรแมนติกกึ่งสืบสวน มีผลงานตีพิมพ์ ๑๒ เรื่อง ทุกเรื่องเป็นงานเขียน Best Seller 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (๒๕๔๓)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (๒๕๔๒) 
 • ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (๒๕๓๕-๒๕๔๑) มีความเชี่ยวชาญด้านข่าว เศรษฐกิจการเมืองและการรายงานข่าวเชิงสืบสวน 
 
ประสบการณ์อื่นๆบรรยายพิเศษ
 • วิทยาการบรรยายหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระดับต้นและกลาง) สำนักงาน กสทช. จัดโดย MCOT ACADEMY
 • วิทยาการบรรยายหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระดับต้นและกลาง) สำนักงาน กสทช. จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรฝึกอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ
 • วิทยากรฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • วิทยากรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียนมัธยม จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการเขียนนิยายจากงานข่าว จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นแต่งนักสื่อสารจิตอาสา จัดโดยมูลนิธิกองทุนไทยและเครือข่ายจิตอาสา
 • วิทยากรค่ายนักเขียน จัดโดยสำนักพิมพ์แจ่มใส
 • วิทยากรโครงการรักการอ่าน จัดโดยภาควิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรค่ายแกนนำบึงพระยารักการอ่าน จัดโดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
 
งานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้างสังคมรู้เท่าทันสื่อ” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
ประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษา / รายวิชาที่สอน (๒๕๔๔-ปัจจุบัน)
 • หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
 • ถ่ายภาพวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • การจัดการธุรกิจการพิมพ์และสื่อออนไลน์
 • หนังสือพิมพ์ออนไลน์และสื่อใหม่
 • วารสารศาสตร์กับแนวคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • วารสารศาสตร์กับแนวคิดเชิงปรัชญา
 • การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
 • ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
 • การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์ (การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น)

การติดต่อ

 • ​ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ๑๑๐/๑-๔ ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
 • เบอร์โทรติดต่อ / E-mail: ๐๘๙๖๘๘๖๑๙๑ /   [email protected]
 • 02-954-7300 # 327