คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

  • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มธบ.
  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มธ.
  • วารสารศาสตรบัณฑิต มธ.

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบ.วิเสจ จำกัด
  • ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

  • อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น

ผลงานวิชาการ

  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ

ความเชี่ยวชาญ

  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารภาวะวิกฤต การพัฒนาบุลคลิกภาพ

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 355