คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

หัวหน้าหลักสูตรการประชาสัมพันธ์

การศึกษา

  • ว.บ.(ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 355