ขั้นตอนการดำเนินการลงบทความ

1. ส่งบทความเข้าระบบ Thaijo ตามลิงค์นี้ 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dpuca/about/submissions  

2. กองบรรณาธิการได้รับต้นฉบับบทความและพิจารณาคุณภาพในเบื้องต้น ว่าเห็นชอบในการรับบทความดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการประเมินหรือไม่ เมื่อกองบรรณาธิการแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในการอนุมัติรับบทความ  ขอให้ผู้เขียนบทความชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเออร์เบิร์นแสควร์
ชื่อบัญชี นางกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ (บรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์)  เลขที่บัญชี 047-3-30504-6 หลังโอนเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินยืนยันเข้ามาในระบบ 

3. บรรณาธิการจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านประเมินเนื้อหา ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

4. กองบรรณาธิการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เขียนบทความภายหลังจากทราบผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

5. ผู้เขียนแก้ไขปรับปรุงบทความตามคำแนะนำของผู้ประเมินภายในเวลา 4 สัปดาห์  โดยผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามนโยบายการพิมพ์และแนวทางการจัดทำรูปแบบบทความให้ถูกต้อง ครบถ้วน จากนั้น ส่งบทความที่แก้ไขปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว กลับมายังบรรณาธิการวารสาร 

6. บรรณาธิการนำบทความเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมวารสาร และแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบถึงฉบับวารสารที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

หมายเหตุ: หากบทความพิจารณาแล้ว ไม่ผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  ทางกองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าดำเนินการที่ได้ชำระให้ทางกองบรรณาธิการทุกกรณี