แนวทางการจัดทำรูปแบบบทความ

แนวทางการจัดทำรูปแบบบทความ
    พิมพ์ด้วย Microsoft Word กระดาษขนาด A4 เว้นระยะขอบ 1 นิ้ว ทุกด้าน จำนวนระหว่าง 15-20 หน้า (พร้อมรูปตารางที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง) ตัวอักษร TH Sarabun new ตามที่กำหนดดังนี้

    - ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 18 point  ตัวหนา 
    - ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 14 point ตัวหนา ชิดขวาพิมพ์ใต้ชื่อเรื่อง

    -สังกัดของผู้เขียน ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 12 point พิมพ์ตัวเอียงก่อนเนื้อหาบทความ ประกอบด้วย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล พร้อมประวัติการศึกษาสูงสุด

    - ทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 16 point ความยาวภาษาละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  พิมพ์แยกกันคนละหน้า 
    - คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ พิมพ์ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา ขนาด 16 point ถ้ามีคำสำคัญหลายคำ ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย /
    - บทความ (Body) ขนาด 16 point 
    - รูปภาพและตาราง (Figures and Tables) ตารางให้ระบุลำดับตาราง ใช้คำว่า “ตารางที่ ....” คำอธิบายใส่ไว้เหนือตาราง ขนาด 16 point สำหรับรูปภาพและแผนภูมิให้ใช้สีขาว-ดำเท่านั้น และเรียงลำดับการเสนอให้เป็นหมายเลข ใช้คำว่า "ภาพที่..." "แผนภูมิที่..."

 

ตัวอย่างการเขียนบทความและอ้างอิง 

https://drive.google.com/file/d/16rUZb83mvIgYFyE_ZPYVfWu3iCAx8Aj5/view?usp=sharing