วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การศึกษาเรื่องการอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจาก ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยใช้วิธีการอภิปรายความ (Discourse) ด้วยวิธีวิทยา

ตัวอย่างบทความ
การจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด

งานวิจัยเรื่อง “การจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาดของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด” นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางการจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาดภาพยนตร์ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด

ตัวอย่างบทความ
การใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสารการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์

งานวิจัยเรื่อง“การใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสารการเรียนการสอน ทางด้านนิเทศศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาการใช้ เฟซบุ๊คกลุ่มเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ตัวอย่างบทความ
GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TEACHING AND LEARNING INNOVATION TO ENHANCE ETHICAL D ECISION- MAKING ABILITY IN JOURNALISTIC PROFESSION: A CASE OF PHOTOJOURNALISM COURSE IN THAILAND

The research entitles “Guidelines to develop teaching and learning innovation to enhance ethical decision-making ability in journalistic profession: a case of photojournalism course in Thailand has 2 objectives: 1) to study the status and problems of

ตัวอย่างบทความ
บทบาทของการสื่อสารในการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชนอาสาสมัครชาย

บทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาความสำคัญของบทบาทของการสื่อสารที่ ส่งผลต่อการสร้างอาสาสมัครเยาวชนชายใหม่ๆให้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมอาสา สมัคร การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกเยาวชนอาสาสมัครชาย ภายในเครือข่าย

ตัวอย่างบทความ
การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย

ความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเป็นปัญหาที่ถูก ถามถึงอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศในโลกเสรีประชาธิปไตย ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม ประเทศจีน ซึ่งปกครองในระบอบสังคมนิยมแบบจีนโดยเฉพาะ หลังการปฏิรูปและเปิด

ตัวอย่างบทความ
หนังสือน่าอ่าน กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้...ครูมิใช่ผู้มอบความรู้อีกต่อไป ในศตวรรษที่ 21 ?!

คุณอาจค้นหาความจริง จากชื่อเรื่องที่ตั้งไว้ได้ในหนังสือ 21st CENTURY SKILLS RETHINK HOW STUDENTS LEARN ที่โด่งดังไปทั่ว โลก หรือในชื่อฉบับภาษาไทยฝีมือ2 นักแปล วรพจน์วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่21

ตัวอย่างบทความ
หมายเหตุภาพยนตร์ : รูปแบบการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อในปัจจุบัน

Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal Skull , The Hunger Games : Catching Fire, Insidious Chapter 2 , ต้มยำกุ้ง 2 ภาพยนตร์เหล่านี้ ผู้ชมบางคนก็ชมภาพยนตร์ไปแล้วหรือกำลังตั้งหน้าตั้งตา รอชม

ตัวอย่างบทความ