วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

แนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานวิสาหหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทความวิจัยเรื่อง "แนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง"

ตัวอย่างบทความ
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นต่างกลุ่ม

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นต่างกลุ่มเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มวัยรุ่นเพศชายและหญิง อายุ 15-20 ปี

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ กว่าจะมาถึง Star Trek Into Darkness

Star Trek ที่เรารู้จักกันส่วนมากอยู่ในฐานะที่เป็นภาพยนต์ภาคต่อที่มีถึง 12 ภาค ความจริงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดกำเนิดอยู่ที่เป็นหนังชุด (series) โดยมี จีน ร็อคเด็นเบอร์รี่เป็นผู้สร้างสรรค์โดยในการทำข้อเสนอ

ตัวอย่างบทความ
หนังสือน่าอ่าน วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือ Bestseller ตีพิมพ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 4 ในเวลาเพียงสองเดือน แม้วันเวลาจะผ่านล่วงเลยมาแล้วกว่า 5 ปี แต่เนื้อหายังคงร่วมสมัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา (2555) เป็นครั้งแรกที่สถาบันการศึกษา

ตัวอย่างบทความ