วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

ก้าวข้ามให้พ้น...พลวัตของสื่อ

พลวัตของสื่อคือความเคลื่อนไหวในการหลอมรวมสื่อเทคโนโลยีและ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้บริโภคสื่ออย่างไม่หยุดนิ่งใน 2 รูปแบบ คือ พลวัตของสื่อเป็นตัวเปลี่ยนแปลงสังคม หรือ สังคมเป็นผู้เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างบทความ
การรู้เท่าทันสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากร บุคลิกทางการเมือง วิธี การตัดสินใจทางการเมือง สถานะทางการเมือง การเปิดรับสื่อข้อมูลข่าวสาร ทางการเมือง การรู้เท่าทันสื่อ

ตัวอย่างบทความ
Improve Emergency Reports to Enhance Media Soft Power (พัฒนาการรายงานข่าวในภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมการใช้อำนาจแบบนุ่มนวลของสื่อ)

The emergency reports are very important for media and audience. However, there are still some shortages in some media reports, which are presented as three aspects: firstly, some emergency reports get tendency by making discourse bags optionally;

ตัวอย่างบทความ
พฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเด็กและเยาวชนที่มีต่อรายการสำหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะไทยพีบีเอส

การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเด็กและ เยาวชนที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อบริการสาธารณะไทยพีบีเอส เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ตัวอย่างบทความ
เพลงและอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน : จรัญ มโนเพ็ชร กับบทบาทของนักรบทางวัฒนธรรมดนตรีล้านนา

บทเพลงล้านนา ถือเป็นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของชุมชนล้านนา บทเพลงในยุคสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาจากเพลงพื้นบ้านล้านนา นำมา ประยุกต์กับดนตรีสมัยใหม่ ก่อให้เกิดแนวดนตรีลูกผสม

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Avatar พลังของสื่อสังคม

Avatar เป็นเรื่องราวของเจค อดีตนาวิกโยธินหนุ่มที่เป็นอัมพาตครึ่ง ตัว ที่ถูกเรียกมาปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษที่จะต้องเปลี่ยนร่างกายของเขา (อวตาร) ให้กลายเป็นชาวมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่ที่ดาวแพนดอร่า เจคต้อง เข้าไปสอดแนมในกลุ่มของนาวี

ตัวอย่างบทความ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ บ้างก็ว่าเป็นวัยคว้าฝัน บ้างก็ว่าเป็นวัย ท้าทาย เสี่ยงตาย ...เผอิญวันหนึ่งผู้เขียนได้พบหนังสือเล่มหนึ่ง สีสันและชื่อ หนังสือสะดุดตา ข้อความบนหน้าปก

ตัวอย่างบทความ