วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การประเมินศักยภาพเครือข่ายและทิศทางการรณรงค์งดเหล้า : กรณีศึกษาองค์กรเครือข่ายด้านศาสนาและชุมชน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการวิจัยประเมินศักยภาพของเครือข่ายการรณรงค์งดเหล้า ศึกษาเฉพาะกรณีเครือข่ายด้านศาสนา และด้านชุมชนและเสนอแนะทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตขององค์กรเครือข่ายดังกล่าว

ตัวอย่างบทความ
การรณรงค์บริจาคอวัยวะผ่าน

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็นองค์กรกลางสาธารณกุศลดำเนินบทบาทในฐานะศูนย์กลางรับบริจาคอวัยวะและประสานงานเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนขอรับบริจาคอย่างเป็นธรรม เสมอภาคโปร่งใส โดยไม่มีการซื้อ - ขาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้กลับมามีชีวิต

ตัวอย่างบทความ
พฤติกรรมการเปิดรับและแสวงหาข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและแสวงหาข่าวสาร ความรู้ทัศนคติ และการยอมรับการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ตัวอย่างบทความ
จิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์

รายงานการวิจัยเรื่อง จิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ มุ่งศึกษาให้ทราบถึง (1) แนวมความคิดด้านจิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการเว็บไซต์ในการทำตลาดปฏิสัมพันธ์ (2) ทิศทางการทำตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ ที่มีจิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการ

ตัวอย่างบทความ
จิตสำนึกเพื่อสาธารณะนักประชาสัมพันธ์ในองค์กของไทย

บทความของนักประชาสัมพันธ์ด้านจิตสำนึกเพื่อสาธารณะกับงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจองค์กรธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรหรือสาธารณะกุศลควรมีความสอดคล้องระหว่างภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน

ตัวอย่างบทความ
สื่อกับการประกอบสร้างชุดความทรงจำ

บทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาสื่อกับการประกอบสร้างชุดความทรงจำที่สัมพันธ์ระหว่าง พื้นที่ ผู้คนและความทรงจำ โดยผู้เขียนจะพิเคราะห์ให้เห็นว่ารัฐใช้สื่อ (มวลชน) เป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้ ให้แก่คนในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เชิงปรัชญา เรื่อง Prometheus

Alien เป็นภาพยนต์แนววิทยาศาสตร์ผสมกับแนวสยองขวัญที่ฉายในปี ค.ศ. 1979 ที่กำกับโดย ริดลี่ย์ สก็อตได้รับความนิยมไปทั่วโลกจากเรื่องราวของริปลี่ย์ตัวเอกหญิงสุดแกร่งที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากสัตว์จากต่างดาวที่เรียกกัยว่า Alien

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์หนังสือนวนิยายคลาสสิคเชิงปรัชญา เรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล หนทาง การแสวงหา และเสียสละของนกนางนวล

ภายใต้สังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรุนแรง ชีวิตแต่ละชีวิตต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และต่างเดินทางค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต ซึ่งบางครั้งเกิดความสับสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่า เราเดินมาถูกที่ถูกทางหรือไม่ บางครั้ง

ตัวอย่างบทความ