วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบ และลักษณะการรายงานข่าวสาร เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 จากสำนักข่าวซินหัวของเว็บไซต์ในประเทศไทย

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงต้นของปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

ตัวอย่างบทความ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตัวอย่างบทความ
การสร้างแบรนด์กิจกรรม (Event Brand) กรณีศึกษา กิจกรรมงานวิ่ง BANGSAEN 21

บทความวิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์กิจกรรม (Event Brand) กรณีศึกษากิจกรรมงานวิ่ง Bangsaen 21

ตัวอย่างบทความ
หนังไทยกระแสหลักสู่หนังโลก : ห่วงโซ่มูลค่าและบทภาพยนตร์

บทความวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าและจุดร่วมที่มีความเป็นสากลของบทภาพยนตร์ของภาพยนตร์ไทย

ตัวอย่างบทความ
ความสำเร็จของละครโทรทัศน์กับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง กรณีศึกษาละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาส

ละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาส ได้ออกอากาศตอนจบเมื่อเดือนเมษายน 2561 ด้วยผลค่าความนิยมของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ (TV Rating)

ตัวอย่างบทความ
อัตลักษณ์ไทเลยในการสื่อสารการท่องเที่ยวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเลย

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการสร้างความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ การสื่อสารอัตลักษณ์ไทเลยขององค์กรการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ตัวอย่างบทความ
แนวทางการปรับตัวของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปีในยุคดิจิทัล

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี หรือเด็กก่อนวัยเรียน นับเป็นรายการที่มีผู้ผลิตน้อยรายในประเทศไทย

ตัวอย่างบทความ
วารสารนิเทศศาสตร์ธรุกิจบัณฑิตย์ (เล่มสมบูรณ์)

วารสารนิเทศศาสตร์

ตัวอย่างบทความ