วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

“Fictionlog” ธุรกิจแพลตฟอร์มสื่อ (นิยาย) ในยุคดิจิทัล

บทความวิชาการเรื่องนี้ศึกษาธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) สื่อ “ฟิกชนั่ ล็อก” (fictionlog) แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อ-ขาย นิยายบนโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัลซึ่ง เป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจแบบใหมที่ มีข้อได้เปรียบกว่าการดำเนินธรุกิจแบบดั้งเดิม

ตัวอย่างบทความ
การวิเคราะห์ตระกูลรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ "ขนบ/สูตร" และ "ความแปลกใหม่/นวัตกรรม" และการผลิตซ้ำและต่อสู้ทางอุดมการณ์

ตัวอย่างบทความ
การใช้สื่อของผู้อพยพย้ายถิ่นกับแนวคิดสนามสังคม ข้ามพรมแดน

บทความวิชาการนี้นำเสนอการใช้แนวความคิดสนามสังคมข้ามพรมแดน (Transnationalism) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้อพยบย้ายถิ่นกับการสื่อสาร

ตัวอย่างบทความ
พุทธวิถี (ไตรสกิขา) : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างแบรนด์ อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ในการสร้างแบรนด์ด้วยการบูรณาการแนวคิดพุทธวิถี (ไตรสิกขา) และ ศาสตร์พระราชา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน กรณีศึกษา ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด

การวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อการสืบทอดและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของประเพณี

ตัวอย่างบทความ
การศึกษาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ : กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนพุมเรียงในสื่อสังคมออนไลน์ 2) สร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างบทความ
กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาโทรทัศน์ สาธารณะในยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

บทความเรื่อง กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาโทรทัศน์ สาธารณะในยคุดิจิทัล ภายใต้นโยบายความมั้นคงแห่งรัฐของสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก ช่อง 5

ตัวอย่างบทความ
นวัตกรท้องถิ่นรุ่นใหม่กับการแพร่กระจายนวัตกรรมสู่ชุมชน

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านบวกที่ส่งเสริมการทำงานและปัจจัยด้านลบที่เป็นอุปสรรคของนวัตกรท้องถิ่นรุ่นใหม่ (New Generation of Local Innovator) ซึ่งหมายถึงคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารเพื่อการประสานและต่อรองของกลุ่มผล ประโยชน์ในแวดวงกับการดำรงอยู่ของสโมสรฟุตบอล การท่าเรือ เอฟซี

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาตามรัเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

ตัวอย่างบทความ
การบูรณาการการสื่อสารสื่อพื้น บ้านกับสื่อใหม่เพื่อส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

งานวิจัยเรื่องการบูรณาการการสื่อสารสื้อพื้นบ้านกับสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร

ตัวอย่างบทความ
การใช้สื่อมวลชนเสริมสร้างคุณภาพของประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถที่ยั่งยืนของประเทศไทย

This academic paper is a part of the research project on Thailand’s sustainable competitiveness.

ตัวอย่างบทความ
วารสารนิเทศศาสตร์ธรุกิจบัณฑิตย์ (เล่มสมบูรณ์)

วารสารนิเทศศาสตร์

ตัวอย่างบทความ