วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

ศักยภาพของประเทศไทยด้านธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย: การวิเคราะห์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เกื้อหนุนธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่สงประเทศในประเทศไทย

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์ สภาวะทางธุรกิจ รวมถึงความพร้อม และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ตัวอย่างบทความ
ความสอดคล้องของโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

การศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต ภาพยนตร์ไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของแผน ยุทธศาสตร์ในภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกำลังเผชิญ

ตัวอย่างบทความ
ภาพตัวแทนความรักและความสัมพันธ์ของหญิงสาวในบทเพลงของกลุ่มศิลปินหญิง: จาก สาว สาว สาว ถึง BNK48

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพตัวแทนความรักและ ความสัมพันธ์ของหญิงสาวในบทเพลงของกลุ่มศิลปินหญิง โดยคัดเลือก กลุ่มศิลปินหญิง 8 วง ที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมเพลงไทยในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2561 โดยศึกษาตัวบท (textual analysis)

ตัวอย่างบทความ
ความเป็นตัวแทนของภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การศึกษาเรื่องความเป็นตัวแทนของภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาความเป็นตัวแทนของภาพถ่าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสื่อสารสิ่งแวดล้อมข้ามชาติใน ประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร

ตัวอย่างบทความ
การศึกษาประเภทเนื้อหารายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ไทย

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดของลักษณะ แบบแผน และแนวปฏิบัติของประเภทเนื้อหารายการแข่งขันชิงรางวัลทาง โทรทัศน์ไทย แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแนวคิดการจัดประเภท เนื้อหา แนวคิดรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์

ตัวอย่างบทความ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดกับบุคลิกภาพตราสินค้าสโมสรชลบุรี เอฟซี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในปัจจัยด้าน การตลาดของสโมสรชลบุรี เอฟซี, เพื่อศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า ของสโมสรชลบุรี เอฟซี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการ ตลาดกับการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าสโมสรชลบุรี เอฟซี

ตัวอย่างบทความ
การออกแบบเรขศิลป์ป้ายประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาโครงการริมน้ำยานนาวา

โครงการริมนํ้ายานนาวาคือโครงการที่มีการวางแผนการออกแบบ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ริมน้ำสาธารณะของย่านและชุมชนยานนาวาให้เกิด ขึ้นในอนาคต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อมโยงวัฒนธรรมและสังคม เข้าด้วยกัน

ตัวอย่างบทความ
การรับรู้สภาวะไร้บรรทัดฐานทางสังคมกับการพึ่งพาข่าวสารเพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อ และจากแหล่งข้อมูลทางโหราศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ศึกษาการรับรู้ สภาวะภาวะไร้ บรรทัดฐานทางสังคม (Anomie) ประการที่สองศึกษา พฤติกรรมการพึ่งพาสื่อและแหล่งสารอื่น ๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลทาง โหราศาสตร์ และประการสุดท้ายศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะพื้นฐาน

ตัวอย่างบทความ
ความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับวยาคติต่อผู้สูงอายุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาวยาคติต่อผู้สูงอายุของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาความต้องการเปิดรับข้อมูล ข่าวสารเพื่อปรับวยาคติต่อผู้สูงอายุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร

ตัวอย่างบทความ
รูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชนวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยใช้กระบวนการสื่อสารชุมชน

การวิจัยเรื่องรูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชนวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยใช้กระบวนการสื่อสารชุมชน เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชนวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น

ตัวอย่างบทความ
พฤติกรรมการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์กับลักษณะเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นองค์ความรู้ ด้าน พฤติกรรมและลักษณะเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นที่สื่อโทรทัศน์และวิทยุเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

ตัวอย่างบทความ
วารสารนิเทศศาสตร์ธรุกิจบัณฑิตย์ (เล่มสมบูรณ์)

วารสารนิเทศศาสตร์

ตัวอย่างบทความ