วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การวิเคราะห์เนื้อหาแคมเปญการสื่อสารของมหาวิทยาลัยและการสื่อแบบปากต่อปากระหว่างผู้ใช้เฟชบุ๊ค

The objectives of this research are to investigate the videos in Mahidol University’s brand communication campaign, “The Cancer Campaign” during June and July 2017, and to identify the types of communications by the university and among the audience.

ตัวอย่างบทความ
พิพิธภัณฑ์การ์ตูนกรุงเทพมหานคร

การพรรณนาวิเคราะห์ กลุ่มเด็ก เยาวชน ในกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน จำนวน 426 คน เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่างบทความ
การเล่าเรื่องแบบทรานส์มีเดียในการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

บทความวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการเล่า เรื่องแบบทรานส์มีเดียในการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ และผล ของการเล่าเรื่องที่ทำให้คนเกิดความผูกพันร่วมในประเด็นดังกล่าว โดยอาศัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ทางล้านนาของชุมชนเทศบาลตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เริ่มจากการศึกษาเชิง คุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 11 คน ร่วมกับการสนทนากลุ่ม

ตัวอย่างบทความ
พัฒนาการของภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเพลงลูกทุ่ง

บทความวิชาการนี้เป็นงานที่ผู้เขียนต้องการตั้งข้อสังเกตต่อ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับผู้หญิง ชนบทในเพลงลูกทุ่ง เนื่องจากเพลง ลูกทุ่งเป็นภาพจำลองหรือภาพตัวแทนที่สอดรับไปกับความเปลี่ยนแปลง ของ ชนบทที่เข้มข้นและชัดเจนที่สุด

ตัวอย่างบทความ
การแสวงหาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ

ตัวอย่างบทความ
กลยุทธ์และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้ างชุมชน เข้มแข็ง กรณีศึกษาชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการสร้ างชุมชนเข้มแข็ง และศึกษาการสร้ างเครือข่ายการสื่อสารของชุมชนหัวตะเข้

ตัวอย่างบทความ
การสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล:กรณีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) สำรวจจริยธรรมใน การบริหารจัดการและการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ ตามกรอบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการ หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารเพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดในการเคลือนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารของกลุ่ม ผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ในการช่วงชิง พื้นที่ทางความคิด โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่

ตัวอย่างบทความ
แนวทางการเขียนบทรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการเขียนบท รายการรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอสำหรับคนพิการทางการได้ยิน โดยได้มีการทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณ์คนเขียนบทรายการโทรทัศน์ ภาษามือเต็มจอ

ตัวอย่างบทความ
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 12 เล่ม2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ตัวอย่างบทความ