วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

มายาคติ

ตัวอย่างบทความ
มายาคติในโฆษณาแบรนด์หรู

การศึกษาเรื่อง “มายาคติในโฆษณาแบรนด์หรู” (luxury brand) เป็นการศึกษามายาคติ (myth)และหน้าที่ของมายาคติที่อยู่ในโฆษณาสินค้า แบรนด์หรูในนิตยสาร รวมทั้งอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังมายาคติอีกทอดหนึ่ง โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบทและแนวคิดเรื่อง “มายาคติ”

ตัวอย่างบทความ
การประกอบสร้างมายาคติความเป็นแม่ ของ “แม่ที่เบี่ยงเบน” และ “ผ้เลี้ยงดูประหนึ่งแม่” ในละครโทรทัศน์

บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และเปรียบ เทียบมายาคติความเป็นแม่ในละครโทรทัศน์กับมายาคติหลักความเป็นแม่ ในสังคมไทย และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ของมายาคติความเป็นแม่ ในละครโทรทัศน์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวบทละคร

ตัวอย่างบทความ
มายาคติความตายที่สื่อสารผ่านพิธีกรรมงานศพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาพุทธ:กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภูไท และกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายความเชื่อ และ วิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายเชิงมายาคติเกี่ยวกับความตาย ที่สื่อสารผ่านพิธีกรรมงานศพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาพุทธใน ประเทศไทยกรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภูไท และกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ

ตัวอย่างบทความ
ภาพยนตร์กับทฤษฎีแห่งความบันเทิง

แม้ภาพยนตร์เป็นผลิตภัณฑ์แห่งความบันเทิง ทฤษฎีว่าด้วยความ บันเทิงไม่เป็นที่ถกเถียงในศาสตร์ด้านภาพยนตร์มากนัก ความเข้าใจ ภาพยนตร์บันเทิงในช่วงที่ผ่านมาจึงอิงรูปแบบการผลิตมากกว่าอื่นใด เช่น ใช้นักแสดงระดับดารา มีเงินลงทุนขนาดใหญ่

ตัวอย่างบทความ
ภาวะกึ่งผูกขาดในธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย กับบทบาทของพื้นที่ทางเลือกเพื่อเสริมความหลากหลายในระบบภาพยนตร์

บทความวิชาการนีhมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพืhนที่สำหรับฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก โดยผู้เขียนนิยามพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็น “พื้นที่ทางเลือก” เนื่องจากแนวคิดและการจัดการของพื้นที่ดังกล่าวมีความแตกต่างไปจาก ธุรกิจโรงภาพยนตร์กระแสหลักหรือเครือโรงภาพยนตร์ขนาด

ตัวอย่างบทความ
การพัฒนานวัตกรรมเชิงเนื้อหาด้วยกลยุทธ์การเล่าเรื่องข้ามสื่อสำหรับรายการโทรทัศน์

บทความวิชาการเรื่องนี้ศึกษามิติของการขยายต่อเนื้อหาแบบข้าม สื่อในธุรกิจรายการโทรทัศน์ เพื่อทำให้รายการโทรทัศน์มีคนดู และหาราย ได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการมีสื่อหลายแพลตฟอร์มโดยผนวก ข้อดีของสื่อเก่าและสื่อใหม่เข้าด้วยเพื่อสร้างนวัตกรรม

ตัวอย่างบทความ
ทีวีโปรดิวเซอร์:สถานะ บทบาท และการพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลสร้างสรรค์

บทความวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาการทำงานของ โปรดิวเซอร์และผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ต้องมีการปรับตัวตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวม ที่มีบทบาทในฐานะ “เทคโนโลยีก่อกวน” (Disruptive Technology)

ตัวอย่างบทความ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการเล่าเรื่องจากละครชุดอินเดียสีดาราม ศึกรักมหาลงกา

งานวิจัย “การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการเล่าเรื่องจากละครชุดอินเดีย สีดาราม ศึกรักมหาลงกา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเล่า เรื่องและการถ่ายทอดวัฒนธรรมอินเดียที่สะท้อนผ่านละครชุดสีดาราม ศึกรักมหาลงกา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิเคราะห์จาก

ตัวอย่างบทความ
การใช้สีเพื่อการสร้างตราสินค้าธุรกิจธนาคารและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ:กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเลือก รูปแบบการใช้สี และวิธีการใช้สีเพื่อการสร้างและสื่อสารตราสินค้าธนาคาร ออมสิน 2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการรับรู้ สี ตราสินค้าและทัศนคติต่อตราสินค้าของธนาคารออมสิน

ตัวอย่างบทความ
การสร้างประสบการณ์ตราสินค้ากับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างประสบการณ์ตราสินค้ากับผู้บริโภค เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ เวลาอยู่บนโลกดิจิทัล มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และผู้บริโภค มีความต้องการในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะตัวมากขึ้น ดังนี้

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารองค์กรบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)กับวิธีประมวลข่าวสารของกลุ่มสาธารณะต่อการยอมรับองค์กร

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะ ลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้สื่อปตท.ที่มีผลต่อการ ยอมรับองค์กรของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อศึกษาแรงจูงใจและความ สามารถพิจารณาสารที่ส่งผลต่ออิทธิพลของการรับรู้สื่อ

ตัวอย่างบทความ
บทบาทหนังสือพิมพ์ไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง:กรณีวิกฤตทางการเมืองช่วง พ.ศ.2557

งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์เนื้อหาข่าวช่วงเกิดเหตุการณ์ในวิกฤตความ ขัดแย้งทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และไทยโพสต์ ในช่วง เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองปี พ.ศ. 2557 ในช่วงปลายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ตัวอย่างบทความ
รูปแบบการสื่อสารของแฟนบอลไทยในยุคดิจิทัล

การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค ดิจิทัล ทำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารของแฟนบอลในบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนไป ทั้งทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบ การสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสาร

ตัวอย่างบทความ