วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหาของข่าวสารบนแฟนเพจ หนังสือพิมพ์แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใช้ของผู้อ่าน

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาของข่าวสารที่ปรากฏบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใช้ของผู้อ่านด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา ประเภทข่าวสารบนโพสต์ต่าง ๆ

ตัวอย่างบทความ
การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาคพื้นดิน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทิศทางการกำกับและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 2) สำรวจความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง

ตัวอย่างบทความ

ตัวอย่างบทความ
แนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตรายการสำหรับเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมและได้รับความนิยมมาก

ตัวอย่างบทความ
บทบาทของการสื่อสารอินโฟกราฟิกต่อสังคมไทย

สังคมบริโภคสื่อในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ในยุคสมัยของจำนวนข้อมูลข่าวสารที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละวันซึ่งมีปริมาณมากมายมหาศาล (Big Data) เกิดจากความหลากหลายของแหล่งที่มาทั้งการทำธุรกรรมบนมือถือ (Mobile Transactions) เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง

ตัวอย่างบทความ
การสร้างภาพตัวแทนวีระบุรุษสามัญชนในภาพยนตร์ไทย

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างภาพตัวแทนวีรบุรุษสามัญชนในภาพยนต์ไทย และ 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของวีรบุรุษสามัญชนในภาพยนตร์ไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ตัวอย่างบทความ
การบริหารจัดการรายการโทรทัศน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการรายการโทรทัศน์ในยุคไทยแลนด์4.0 เนื่องจากภาครัฐประกาศผลักดันเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยนโยบายไทยแลนด์4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันและนำนวัตกรรม

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารความงามบนพินเทอเรสต์ฮาร์เปอร์ส บาร์ซา

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การสื่อสารมาตรฐานความงามของผู้หญิงบนพินเทอเรสต์ของฮาร์เปอร์ส บาร์ซานิวยอร์ค ฮาร์เปอร์ส บาร์ซา ลอนดอน และฮาร์เปอร์ส บาร์ซา เบอร์ลิน โดยใช้แนวคิดของ Ferdinand de Saussure

ตัวอย่างบทความ
แนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็กวัย 3-6 ปี

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบ เนื้อหาองค์ประกอบ รวมถึงการใช้เทคนิคเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ตัวอย่างบทความ
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรนอเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนหลังจากผ่านหลักสูตรนอเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ตัวอย่างบทความ
การศึกษามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย : อุดมการณ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรม

การศึกษามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย : ดุดมการณ์และการผสมสารทางวัฒนธรรม เป็นการวิเคราะห์ ตัวบท (Textual Analysis) ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย จำนวน 10 มิวสิกวิดีโอเพลงซึ่งมีวัตถุประสงค์

ตัวอย่างบทความ
สื่อกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานำเสนอผลการศึกษาประเด็น องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้สูงอายุ ผลกระทบของสื่อต่อผู้ สูงอายุ และลักษณะเนื้อหาในสื่อที่ผู้สูงอายุต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อนำมาสรุปและสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะ

ตัวอย่างบทความ
กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่

วิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการคิดสร้างสรรค์ วิธีการเขียนบทละครเวที และเทคนิคเฉพาะบุคคลผู้เขียนบทละครเวที การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเวทีจำนวน 5 คน

ตัวอย่างบทความ
การนำเสนอเรื่องเด่นของนิตยสาร New Silk Road กับบทบาทการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน

New Silk Road Magazine เป็นนิตยสารทดลองของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าน่าจะมีสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไทย - จีน แก่ประชาชนทั่วไปเพราะในปัจจุบันการติดต่อค้าขาย และเปลี่ยนระหว่างไทย - จีน มีมากขึ้นเรื่อย ๆ

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารภายใน การสื่อสารการตลาด และการตลาดเชิงประสบการณ์ เพื่อการสื่อสารแบรนด์ และการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี และมิวเซียมสยาม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารภายในการสื่อสารการตลาด การตลาดเชิงประสบการณ์เพื่อการสื่อสารแบรนด์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี และมิวเซียมสยาม และเพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรีและมิวเซียมสยาม

ตัวอย่างบทความ