วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

"กระจก หรือ ตะเกียง" การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมชนเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ.2553และ2556-2557 ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำหนดกรอบ (Framing) ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดกรอบ และการทำหน้าที่ของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบระหว่างการชุมนุมทางการเมือง

ตัวอย่างบทความ
มโนทัศน์ “จริยธรรมสื่อ” ของนักข่าวพลเมือง ไทยแลนด์ บล็อกอะวอร์ดส

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา มโนทัศน์หรือแนวคิดจริยธรรมสื่อของนักข่าวพลเมือง ผู้กำลังมีบทบาทใน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อใหม่ของยุคสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา นี้สามารถใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น

ตัวอย่างบทความ
องค์ประกอบเอกลักษณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัยและการมีบทบาทส่งเสริมแบรด์ประเทศ

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “องค์ประกอบเอกลักษณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์ แบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัย และการมีบทบาทส่งเสริมแบรนด์ประเทศ” มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ คือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัย

ตัวอย่างบทความ
ตามรอยตำนาน “พระนางจามเทวี” ผ่านพัฒนาการสื่อ

อิทธิพลของสื่อทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ก่อกระแสเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีทั้งเรื่องจริง และเรื่องเท็จ ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง(platform) จนเป็นที่มาของความ ขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธาต่อพระนางกับผู้คิดเห็นต่าง

ตัวอย่างบทความ
การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านรายการและด้านเทคนิคของผู้ฟังในจังหวัดเชียงใหม่ ของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ต

การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านรายการ และด้านเทคนิคของผู้ฟังในจังหวัดเชียงใหม่ของสถานีวิทยุเสียงสื่อสาร มวลชน เอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ต ได้ศึกษา 1. ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการรับฟัง 2. พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียง

ตัวอย่างบทความ
พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอฟ.เอ็ม89.75เมกะเฮิรตซ์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี เอฟ. เอ็ม. 89.75 เมกะเฮิรตซ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ตัวอย่างบทความ
การรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

การวิจัยเรื่องการรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการสื่อสาร

ตัวอย่างบทความ
การรับรู้ ความรู้ และการยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์ชุมชนของพื้นที่ชุมชนชายแดนภาคตะวันออก ประเทศไทย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อถ่ายทอด ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ และการบริหารสถานีโทรทัศน์ ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน (2) เพื่อศึกษาการรับรู้และความรู้เกี่ยว กับเทคโนโลยีโทรทัศน์ชุมชน

ตัวอย่างบทความ
บทสัมภาษณ์:จากเส้นจนเป็นรูป

“เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน ภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวัน เมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อ แค่มองดรููปบนข้างฝาจะได้กำลังใจจากรูปนั้น เป็นรูปที่มีทุกบ้าน จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล เป็นรูปที่มีทุกบ้าน ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์:ศิลปะการสื่อสารขององค์ภูมิพล

หากพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชในด้านการสื่อสาร ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับ ภาพพระองค์ใช้วิทยุสมัครเล่นเพื่อสื่อสารกับประชาชน และช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ของพสกนิกรชาวไทยที่ประสบภัยพิบัติห่างไกล หรือคุ้นเคยกับการ

ตัวอย่างบทความ