วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ในรอบหนึ่งศตวรรษ - จรรยา เหลียวตระกูล / มนต์ ขอเจริญ และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ เพื่อศึกษา (1) การสืบทอด อัตลักษณ์ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ในรอบหนึ่งศตวรรษ (2) การสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านประเพณีตรุษจีน ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ในรอบหนึ่งศตวรรษ

ตัวอย่างบทความ
พัฒนาการของสื่อกะเหรี่ยงกับการต่อสู้ทางการเมืองในพม่า - มาโนช ชุ่มเมืองปัก

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจการก่อเกิดและดำรงอยู่ของสื่อที่ ผลิตโดยกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยผ่านการศึกษาพัฒนาการของสื่อกะเหรี่ยง ในประเทศพม่า การศึกษาพบว่าชาวกะเหรี่ยงในพม่ามีความตื่นตัวในการผลิต และใช้สื่อเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางการเมือง

ตัวอย่างบทความ
การสังเคราะห์สมรรถนะของหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ฉันทนา ปาปัดถา และอรรถการ สัตยพาณิชย์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สมรรถนะของหลักสูตร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนบัณฑิตเพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตตาม อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

ตัวอย่างบทความ
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่น KU Smart Bus ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้วและคณะ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ต่อแอปพลิเคชั่น KU Smart Bus ของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการ

ตัวอย่างบทความ
ความต้องการรายการวิทยุอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร - กำพล ดวงพรประเสริฐ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความต้องการรายการ วิทยุอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานครกับความต้องการรายการวิทยุอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

ตัวอย่างบทความ
Directions for Advertising Regulation Framework Development in Thailand - Sarunthita Chanachaiphuwapat Bu-nga Chaisuwan

การวิจัยเรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบกำกับดูแลการโฆษณาในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจและการรับรู้ที่มีต่อการโฆษณา การรับรู้ที่มีต่อการกำกับดูแลการโฆษณาในสังคมไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงสำรวจ(SurveyResearch)

ตัวอย่างบทความ
บทสัมภาษณ์ : อัตลักษณ์นักข่าวยุคดิจิทัล - พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

ประเด็นกล่าวขานระคนตำหนิจากสังคมวงกว้างเรื่องความไม่เหมาะ สมของการทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ต่อการนำเสนอภาพการเคลื่อนย้าย ศพคุณทฤษฎี สหวงษ์ นักแสดงหนุ่มผู้เสียชีวิตจากอาการอวัยวะภายใน ร่างกายล้มเหลว และเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงจากโรคไข้เลือดออก

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ : Spotlight 2 - นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “ศาสนา” เป็นเรื่องต้องห้ามในวงสนทนา เพราะ เป็นเรื่องที่ผูกพันกับความเชื่อส่วนบุคคล และยิ่งไปกว่านั้นศาสนาก็เป็นเรื่อง ต้องห้ามในวงการสื่อด้วยเช่นกัน ก็ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวไปแต่ขยายวง ไปไกลกว่าเพราะมันกำลังสะท้อนภาพโดยรวมของ

ตัวอย่างบทความ