วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเขื่อน/โรงไฟฟ้า กฟผ.กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ - สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเขื่อน/โรงไฟฟ้า กฟผ. กับชุมชนที่อยู่ โดยรอบเป็นการวิจัยประเมินผลเพื่อแสดงถึงการรับผิดชอบของเขื่อน/โรงไฟฟ้า ทั่วประเทศต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งนี ้โดยการประเมินระดับความสัมพันธ์จากระดับ ตื้นโดยการรับรู้ ผ่านทัศนคติ

ตัวอย่างบทความ
ปัจจัยพยากรณ์การบอกต่อข่าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำภาคกลางในสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว - พัชนี เชยจรรยา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ สื่อสังคมออนไลน์การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจ พฤติกรรมการท่อง เที่ยวตลาดน้ำ และการบอกต่อข่าวสารการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาตัวแปรที่ มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการอธิบายหรือพยากรณ์การ

ตัวอย่างบทความ
การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่าย - มนวิภา วงรุจิระ

การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่าย (Pay TV) เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่ายทั้งใน ด้านผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ให้บริการและด้านผู้ชมซึ่งเป็นผู้รับบริการ

ตัวอย่างบทความ
ฟรีทีวีกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ:บทสังเคราะห์ผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ พ.ศ.2548-2558 - ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา ของมีเดียมอนิเตอร์ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อประโยชน์สาธารณะของฟรีทีวีจำนวน 9 รอบการศึกษาซึ่งมีเดียมอนิเตอร์ ได้ศึกษา

ตัวอย่างบทความ
การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์มือถือ - พัน นิลพันธุ์ ฉัตรไชยยันต์

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์มือถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สาเหตุของการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและ 2) รูปแบบและวิธีการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่าน Instagram

ตัวอย่างบทความ
Media Literacy Needs Assessment for Thai Generation Y - Nudee Nupairo

Media literacy is one of the most crucial life skills of the 21st century to protect and prepare Generation Y, enabling them to either use or create the media content ethically and with social responsibility, as individuals and citizens

ตัวอย่างบทความ
หนังสือน่าอ่าน : Agonistics: Thinking the World Politically - พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

หนังสือขนาดกะทัดรัด ความยาวเพียง 146 หน้าเล่มนี้ผู้เขียนได้มี โอกาสสนทนาและขอลายเซ็นจากศาสตราจารย์Chantal Mouffe (ชองตาล มูฟ)ในวันเปิดตัวหนังสือที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยเวสมินสเตอร์กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อไม่นานมาน

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ : Little Forest: Winter/Spring: ก้าวข้าม และเริ่มต้นใหม่ - นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

หากใครได้ชมภาพยนตร์Little Forest Summer/Autumnแล้ว Little Forest: Winter/Spring จึงไม่ใช่หนังภาคต่อ แต่เป็นดังฤดูกาลตามธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร คล้ายการที่เราเฝ้ามองชีวิตของ ‘อิชิโกะ’เดินทางผันผ่าน วันเวลาตกผลึกและเริ่มต้นใหม่อีกครา...

ตัวอย่างบทความ