วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล - อริสรา ไวยเจริญ

พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง ทำห้ผู้บริโภคหันมา ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชมรายการต่างๆ การอ่านข่าวสารหรือบทความ

ตัวอย่างบทความ
ปัญหาของโทรทัศน์ดิจิทัล จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย - ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบอนาล็อก สู่ โทรทัศน์ระบบดิจิทัลโดยแต่ละสถานีที่ได้รับใบอนุญาตต่างเริ่มทดลองการออก อากาศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น กับประชาชน และผู้ประกอบการ

ตัวอย่างบทความ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ - พิชญาณี ภู่ตระกูล

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้าน บุคลิกภาพและภูมิหลังทางด้านการเมืองกับการเลือกเปิดรับข่าวสารทางการ เมืองผ่านสื่อออนไลน์และขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษา

ตัวอย่างบทความ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้างสังคมรู้เท่าทันสื่อ - การดา ร่วมพุ่ม

การวิจัยเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้างสังคมรู้ เท่าทันสื่อ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ1. เพื่อศึกษาการสอนการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนของสถาบันอุดมศึกษาไทย 2. เพื่อวิเคราะห์ความ คิดเห็นเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ตัวอย่างบทความ
Youth’s Mobile Literacy: The Case in Nakhon Phanom,Thailand - Chantana Thongprayoon

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้โทรศัพท์ มือถือของเยาวชนในจังหวัดนครพนม รวมทั้งความคิดเห็นของครูและ ผู้ปกครองต่อการใช้โทรศัพท์มือถือของเยาวชน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา จากการใช้โทรศัพท์ที่ขาดการรู้เท่าทัน

ตัวอย่างบทความ
ทัศนคติและความคาดหวังต่อการดำเนินชีวิตและการบริโภคตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร - ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงทัศนคติและความคาด หวังต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไปซึ่งอาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานครรวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคตราสินค้าในชีวิตประจำวัน โดย อาศัยเทคนิคการสนทนากลุ่ม

ตัวอย่างบทความ
การให้ความหมายการมีสุขภาพดีในกระบวนการสื่อสารสุขภาพของการแพทย์แผนไทยเพื่อการลดช่องว่างทางสุขภาพ - เหมือนฝัน ไม่สูญผล

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การให้ความหมายการมี สุขภาพดีในกระบวนการสื่อสารสุขภาพของการแพทย์แผนไทย โดยใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสาร, การสัมภาษณ์แบบลึก

ตัวอย่างบทความ
หนังสือน่าอ่าน : เรื่องเล่าชี้ทางชีวิต จะเล่าให้คุณฟัง - ปาจรีย์ อ่อนสอาด

ราวปลายปีที่ผ่านมา(2557) ณสนามบินแห่งหนึ่งผู้เขียนได้พบหนังสือ เล่มกะทัดรัดเล่มหนึ่ง สีเขียวอมฟ้าสะดุดตา หุ้มปกพลาสติคแน่นหนา เพียง ชื่อเรื่อง เรื่องเล่าบอกทางชีวิต จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ ตามด้วยข้อความ 20 ปีหลังจาก จะเล่าให้คุณฟัง

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ : เรื่อง Little Forest: ปรุงรสจนเข้าใจ - นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

“ปลูกผักสวนครัว บริโภคอาหารออร์แกนิค ปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์” เป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ถือเป็นกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ในทุกวัน นี้และเป็นองค์ประกอบสำคัญในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเล็กๆ นอกกระแสเรื่องหนึ่ง

ตัวอย่างบทความ