วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

เทคนิคการสนทนากลุ่มกับเด็ก - ลักษมี คงลาภ

การสนทนากลุ่มเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบหนึ่งที่นักวิจัยนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ทำให้นักวิจัยสามารถทราบมุมมอง ความคิด และความรู้สึกลึก ๆ ของเด็กที่งานวิจัยบางประเภทละเลยไป

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสารเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม - กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ / ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

การวิจัยการสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองในมิติของการ สื่อสารเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาการสื่อสารการรณรงค์“พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง” ในมิติความรับ ผิดชอบต่อสังคม

ตัวอย่างบทความ
แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - สุชาดา แสงดวงดี / เยาวภา บัวเวช / มาริษา สุจิตวนิช

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการ สื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความ ต้องการของชุมชนลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์

ตัวอย่างบทความ
การสื่อสาร กระบวนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายบริหารงานลูกค้าบริษัทตัวแทนโฆษณา - อภิชญา อยู่ในธรรม

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารและกระบวนการทำงานของฝ่าย บริหารงานลูกค้าบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา(1)รูปแบบการสื่อสารของฝ่ายบริหารงานลูกค้าบริษัทตัวแทนโฆษณา ในประเทศไทย (2) กระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารงานลูกค้าบริษัท

ตัวอย่างบทความ
ตัวชี้วัดชื่อเสียงของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - Rungnapar Pitpreecha

The Research “Indicator for Measuring Private Corporate Reputation in Thailand: A Comparative Study of Stakeholder’s Perception” is a study of criteria that each group of stakeholders in Thailand uses to measure corporate reputation,

ตัวอย่างบทความ
รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับอาเซียนของประเทศอินโดนีเซีย : ศึกษากรณีรายการ “อาเซียน ทูเดย์” ของสถานี “เมโทร ทีวี” - นนทรี เหมทานนท์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การนำเสนอรูป แบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ประเทศ อินโดนีเซีย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ตัวอย่างบทความ
หนังสือน่าอ่าน : พันครั้งที่หวั่นไหว กว่าจะเป็นผู้ใหญ่ - ปาจรีย์ อ่อนสอาด

หลังจากหนังสือเล่มแรกเพราะวัยรุ่นจึงเจ็บปวด(แปลโดย วิทิยาจันทร์ พันธ์)ของผู้เขียนคนเดียวกันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างถล่มทลายจากผู้อ่านทุก เพศทุกวัยที่สร้างยอดขายในเกาหลีมากกว่าสองล้านเล่ม จนได้รับการคัดเลือก

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ : American Dreams in China -วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์

ในขณะที่เขียนบทความชิ้นนี้ผู้เขียนได้เล่นเกมที่ถูก tag ชื่อและส่ง ต่อๆ กันมาทางเฟซบุ๊คเกมหนึ่ง นั่นคือเกมที่ท้าให้ผู้เล่นบอกรายชื่อหนังที่ชื่น ชอบมากที่สุดในชีวิตจำนวน 15 เรื่อง การนั่งไล่รายชื่อหนังที่รักที่ชอบนั้นง่าย

ตัวอย่างบทความ