วารสารนิเทศศาสตร์ย้อนหลัง

การปฏิรูปสื่อสู่ปฏิรูปสังคม

การปฏิรูปสื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีสิทธิในการเป็นเจ้าของสื่อโดยเท่าเทียมกัน ประกอบกับกิจกรรมอื่นๆภาย ใต้กลไกการทำหน้าที่ของสื่อ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสาธารณะ ได้แก่ การตรวจสอบ การเสนอแนะ และการวิพากษ์วิจารณ์เป็นต้น

ตัวอย่างบทความ
สื่อมวลชนกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์สภาพการละเมิดสิทธิเด็กใน สื่อมวลชน กระบวนการละเมิดสิทธิเด็กในสื่อมวลชน และเสนอแนวทางในการ รายงานข่าวและภาพข่าวเด็กของสื่อมวลชนโดยในปัจจุบันการละเมิดสิทธิเด็ก ที่ปรากฏในสื่อมวลชนมีประเด็นหลักๆ

ตัวอย่างบทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า(Brand Equity) ค.ศ.2009 - 2013

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล EBSCO host ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2009 -2013) สรุปได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่อยู่บนพื้นฐานของ ผู้บริโภคในประเด็นเกี่ยวกับ

ตัวอย่างบทความ
ความต้องการสื่อและสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดนครปฐม

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความต้องการสื่อและสารสนเทศเพื่อการดำเนิน งานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์หลัก 6 ข้อ คือเพื่อศึกษา 1) เป้าหมายการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน สภาพการณ์การดำเนินงาน และระดับความสามารถ

ตัวอย่างบทความ
ปัจจัยส่วนบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการมีส่วน ร่วมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชน และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและกลุ่มบุคคลกับความสามารถในการมีส่วนร่วม ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตัวอย่างบทความ
ไมโครบล็อกรัฐบาลจีน : กรณีศึกษา การทูตภาครัฐทาง Sina.com

This study analyzes government micro blogs’ status quo and provides some recommendations on the basis of quantitative data. Firstly, the study analyzes 1586 real-name authenticated public diplomacy micro blogs of government on August 30, 2012

ตัวอย่างบทความ
หนังสือน่าอ่าน : แด่งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่าชาวเกาหลีเป็นชนชาติที่มีจิตสำนึกรักชาติรุนแรง รักศักดิ์ศรี ด้วยศักยภาพของคนเกาหลีดังกล่าว ทำให้เกาหลีใต้สามารถ พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ทั้งทางด้านภาพยนตร์ ทีวี ดนตรี แฟชั่น กีฬา

ตัวอย่างบทความ
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ : เรื่อง ONE DAY : 20 ปีของวันระหว่างเรา

จะเกิดอะไรขึ้น หากเพื่อนสนิทที่คุณตกหลุมรัก กลับเป็นได้มากที่สุด เพียงแค่ “เงาวูบวาบยากคว้าจับ” ข้างกาย มันคงเป็นประสบการณ์ที่รวมทั้ง ความโชคดีและโชคร้าย เป็นความทรงจำที่ควรเก็บรักษาพอๆ กับควรหลงลืม ซึ่งบนโลกใบนี้

ตัวอย่างบทความ