กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีสายงานวิชาการ

รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก

ดร.มนต์ ขอเจริญ

 

พิสูจน์อักษร

อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง

อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์

 

ศิลปกรรม

นายณจักร วงษ์ยิ้ม

 

ประสานงาน

นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง