การติดต่อ

ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

บรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถนนประชาชื่น  เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร  10210 

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 690

โทรสาร 02-9547355

E-mail: [email protected]