/

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ริเริ่มจัดทำวารสารวิชาการออกเผยแพร่สู่สาธารณชนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ภายใต้ชื่อ "วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์" ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre -TCI) ในกลุ่มที่ 2 โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม) เผยแพร่รูปแบบออนไลน์

ผู้ที่สนใจเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ สามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dpuca/about/submissions หรือ

ส่งบทความออนไลน์