Iphone

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสาร เพื่องาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประเมินผล และการวางแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

นักศึกษา หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทัศนศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ดิจิทัลทีวีหมายเลข 23

นักศึกษา หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M ทัศนศึกษาดูงาน สถานีโทรท..... อ่านต่อ

Image

นักศึกษาสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับ Innovation Space ที่ True Digital Park

  นักศึกษาสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาของ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ได้ทัศนศึกษาเยี่..... อ่านต่อ

วีดีโอ

ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 300 หรือ commarts@dpu.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery