คณะนิเทศศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) B.A. (Film and Digital Media)

หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล Film and Digital Media (FD)
“สร้างนักคิด ผลิตงานภาพยนตร์ แบบมืออาชีพ”
มากกว่าโลกแห่งหนัง แต่ยุคนี้งานด้านหนังสั้น หนังโฆษณา คลิปวีดีโอเป็นหน้าที่ของผู้ที่ศึกษามาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เน้นคุณค่าทั้งในเชิงทำธุรกิจและเชิงเพื่อศิลปะ หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยเครื่องมือระดับโปสเฟสชั่นแนล ในห้องปฏิบัติงานที่เพียบพร้อม  เพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ 
 
 
เรียนจบแล้วทำอะไร 
ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ นักธุรกิจเจ้าของโปรดักชั่นเฮ้าส์ ช่างภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตัดต่อ งานกราฟฟิก  

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ (105 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตร

ปี 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE 133
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
CA 201
หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
3
IT 206
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
3
CA 203
วาทนิเทศเบื้องต้น
3
JR 201
ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
3
CA 210
หลักและศิลปะการถ่ายภาพ
3
RT 201
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เบื้องต้น
3
FD 202
ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
3
TH 103
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
FD 300
พื้นฐานการเขียนสำหรับงานภาพยนตร์
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
LA 010
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
   
 
MA 103
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3

ปี 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AD 201
หลักการโฆษณา
3
CA 206
นิเทศทัศน์
3
EC201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3
FD 303
การเขียนบทภาพยนตร์
3
FD 329
พื้นฐานศิลปะภาพยนตร์
3
FD 331
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
3
FD 330
ศิลปะการสื่อความหมายในภาพยนตร์
3
FD 336
ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภาพยนตร์
3
LA 101
ภาษาอังกฤษ 1
3
LA 102
ภาษาอังกฤษ 2
3
PR 201
หลักการประชาสัมพันธ์
3
MC 201
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
3

ปี 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 207
ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์
3
BA 201
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3
FD 332
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2
3
FD 308
ศิลปะการแสดงสำหรับภาพยนตร์
3
FD 334
การกำกับภาพยนตร์
3
FD 333
ภาษาอังกฤษสำหรับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
FD 335
การตัดต่อภาพยนตร์
3
FD 337
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
  วิชาเลือกหรือวิชาโท
3
  วิชาเลือกเสรี
3

ปี 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BA 102
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
FD 401
การสัมมนาภาพยนตร์
3
FD 339
ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
FD 403
การฝึกงานหรือโครงงานภาพยนตร์ หรือ
3
LW 295
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3
FD 410
สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์และ สื่อดิจิทัล
6
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
   
 
  วิชาเลือกเสรี
3