ดร.การดา ร่วมพุ่ม

อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 327


การศึกษา

 • ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์กับการอนุรักษ์พลังงาน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง รุ่นที่ 4 สถาบันอิศรา

บทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ (ในรอบ 5 ปี)

 • การดา ร่วมพุ่ม. สื่อมวลชนกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก. 2557. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 8(1)). 31-53.
 • การดา ร่วมพุ่ม. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้างสังคมรู้เท่าทันสื่อ. 2558. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 9(1). 79-99.

ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานสายวิชาการและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ (2560-ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ (2551-2560)
 • หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์ (2550-2551)
 • เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ (2546-2548)
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ (2546)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (2545)
 • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ (2544-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงานสายวิชาชีพ

 • นักเขียนนวนิยาย สำนักพิมพ์แจ่มใส (2546-ปัจจุบัน) แนวโรแมนติกคอมเมดี้และโรแมนติกกึ่งสืบสวน มีผลงานตีพิมพ์ 12 เรื่อง ทุกเรื่องเป็นงานเขียน Best Seller
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (2543)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (2542)
 • ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (2535-2541) มีความเชี่ยวชาญด้านข่าว เศรษฐกิจการเมืองและการรายงานข่าวเชิงสืบสวน

ประสบการณ์อื่นๆบรรยายพิเศษ

 • วิทยาการบรรยายหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระดับต้นและกลาง) สำนักงาน กสทช. จัดโดย MCOT ACADEMY
 • วิทยาการบรรยายหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระดับต้นและกลาง) สำนักงาน กสทช. จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรฝึกอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ
 • วิทยากรฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • วิทยากรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียนมัธยม จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการเขียนนิยายจากงานข่าว จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นแต่งนักสื่อสารจิตอาสา จัดโดยมูลนิธิกองทุนไทยและเครือข่ายจิตอาสา
 • วิทยากรค่ายนักเขียน จัดโดยสำนักพิมพ์แจ่มใส
 • วิทยากรโครงการรักการอ่าน จัดโดยภาควิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรค่ายแกนนำบึงพระยารักการอ่าน จัดโดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

งานวิจัย

 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้างสังคมรู้เท่าทันสื่อ” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษา / รายวิชาที่สอน (2544-ปัจจุบัน)

 • หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
 • ถ่ายภาพวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • การจัดการธุรกิจการพิมพ์และสื่อออนไลน์
 • หนังสือพิมพ์ออนไลน์และสื่อใหม่
 • วารสารศาสตร์กับแนวคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • วารสารศาสตร์กับแนวคิดเชิงปรัชญา
 • การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
 • ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
 • การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์ (การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น)