อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม

อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

karada.rua@dpu.ac.th   02-954-7300 ต่อ 327


การศึกษา

  • นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

  • การสื่อข่าวและการรายงานข่าว การวิเคราะห์ข่าว
  • การเขียนเชิงสร้างสรรค์ บันเทิงคดี
  • สื่อกับเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

  • นักเขียนนวนิยายในรูปแบบ Pocket book & E-book

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

  • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้างสังคมรู้เท่าทันสื่อ” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์