อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 778


การศึกษา

 • ปริญญาโท นิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานด้านการโฆษณา นิตยสารและการผลิตรายการโทรทัศน์
 • ครีเอทีฟโฆษณา บริษัท FCB Bangkok (2546-2548)
 • ครีเอทีฟรายการ ทุ่งแสงตะวัน บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น (2548-2550)
 • กองบรรณาธิการ นิตยสารฟิ้ว ในเครือ BIOSCOPE (2550-2553)
 • เจ้าของบริษัท มินิมี สตูดิโอ จำกัด (2555-ปัจจุบัน) ผลิตสารคดีให้กับรายการกลางเมือง ทางช่องไทยพีบีเอส เช่น ตอน โรตีแมน, ตอนคนใต้ตอ, ตอน คือบ้านคือสังเวียน และรายการจดหมายไขลาน - รายการเด็กออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส (2557-2559)
ผลงานสร้างสรรค์ (การประกวดภาพยนตร์สั้นและรางวัลที่ได้รับ)
 • “โรงเรียนของหนูอยู่ข้าวสาร” เป็นสารคดีสั้น 1 ใน 4 เรื่องซึ่งถูกคัดเลือกเข้ารอบการประกวดสารคดีสั้นในโครงการสารคดีข้างบ้านกับนิตยสาร BIOSCOPE ครั้งที่ 1 (2548)
ผลงานด้านวิทยากรผู้ให้คำปรึกษาและกรรมการโครงการต่างๆ
 • หนึ่งในคณะกรรมการผู้ให้คำปรึกษาติดตามและประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • กรรมการตรวจและอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศ-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เอกวิทยุและโทรทัศน์) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรมพิเศษ
 • หลักสูตรผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นพร้อมประกาศนียบัตร (The Fundamental Counseling Certificate Program) จากสถาบัน iStrong Mental Health Solution

ผลงานวิชาการ

 • บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง “Little Forest: ปรุงรสจนเข้าใจ” ลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) : 183-187
 • บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง “Little Forest: ก้าวข้ามและเริ่มใหม่” ลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) : 189-193
 • บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง “Spotlight: ส่องสว่างในความมืด” ลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) : 155-159
 • บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง “ปั๊มน้ำมัน: เมื่อนกบินหลงทาง” ลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์3 ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม– ธันวาคม 2560) : 309-314
 • บทความวิชาการเรื่อง “อัตลักษณ์ในงานสารคดีไตรภาคข้าวของ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์” (Cinematic Identity of Uruphong Raksasad’s Rice Trilogy) ร่วมกับ วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ อาจารย์ภาคภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล หัวหน้าภาคภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 11ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
 • บทความวิชาการเรื่อง “ภาวะกึ่งผูกขาดในธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยกับบทบาทของพื้นที่ทางเลือกเพิ่มเสริมความหลากหลายในระบบภาพยนตร์” ร่วมกับ ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก และต่อสกุล ถิระพัฒน์ อาจารย์ภาคภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการผลิตภาพยนตร์สารคดี / ภาพยนตร์อิสระ
 • การให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านการศึกษารวมถึงสุขภาพใจ