ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก

หัวหน้าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 778


การศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. Media Studies, La Trobe University, Melbourne, Australia (2011-2015)
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544-2547)
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538-2542)

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2548-ปัจจุบัน)
 • ผู้แปลและผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อบริการสาธารณะประเทศออสเตรเลีย Special Broadcasting Service Corporation (SBS), Australia (2557-2561)
 • หัวหน้าโครงการ (การผลิตสื่อโดยเยาวชนในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า) มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ (2545-2548)
 • กองบรรณาธิการนิตยสาร บริษัทแปลนพับลิชชิ่ง จำกัด (2542-2544)

ผลงานสร้างสรรค์

 • ภาพยนตร์สั้น “สะพานคอนกรีต” (2542) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น รางวัลช้างเผือก จัดโดยมูลนิธิหนังไทย
 • ภาพยนตร์สารคดี “เสี้ยว” (2552) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย
 • “นิเวศสื่อ” เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) (2561)
 • การผลิตสื่อทางเลือกของคนชายขอบ: สื่อของชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ(ได้รับทุนจากศูนย์วิจัย มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์) (2560)
 • Media practices, Displacement and Transnationalism: Media of Karen Refugees from Burma (Ph.D. thesis,2558)
 • การติดตามและประเมินผลภายนอกภายใต้โครงการพัฒนานักสื่อสารสังคมเพื่อสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ (2553)
 • การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยมชุด "บุญชู"กับการสร้างสรรค์ของผู้กำกับภาพยนตร์ (2547)(วิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
บทความตีพิมพ์ในวารสารและการนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • การใช้สื่อของผู้อพยพย้ายถิ่นกับแนวคิดสนามสังคมข้ามพรมแดน (วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 2562)
 • Exploring Refugee Agency through Documentary Production of Resettling Karen in Australia (5th World Conference on Media and Mass Communication, 2019)
 • ภาวะกึ่งผูกขาดในธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยกับบทบาท ของพื้นที่ทางเลือกเพื่อเสริมความหลากหลายในระบบภาพยนตร์ (วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 2561)
 • ภาพยนตร์ของชุมชนคนไร้รัฐ (งานประชุมทางวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ 6, 2559)
 • พัฒนาการของสื่อกะเหรี่ยงกับการต่อสู้ทางการเมืองในพม่า (วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 2559)
 • The Sound of Loss and Hope: Pop Music of Karen Refugees from Burma/Myanmar (International Conference on Burma/Myanmar Studies, 2015)
 • สื่อกะเหรี่ยงพลัดถิ่นบนพรมแดนไทย-พม่า: ตัวตนทางชาติพันธุ์กับพื้นที่สังคมข้ามพรมแดน (เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7, 2557)
 • “ความจริง” ที่ถูกเล่าในแบบภาพยนตร์สารคดี (วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 2551)
 • การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยมชุด "บุญชู" กับการสร้างสรรค์ของผู้กำกับภาพยนตร์ (วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548)

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ Pre - Pro – Post
 • ด้าน “นิเวศสื่อ” และ “สื่อของกลุ่มชาติพันธุ์”