อาจารย์ ต่อสกุล ถิระพัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

torsakul.thi@dpu.ac.th   02-954-7300 ต่อ 778


การศึกษา

  • ปริญญาตรี เอกโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท Communication Arts , Swinburne University, Australia

ประสบการณ์การทำงาน

  • Kantana Edutainment เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
  • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์

ผลงานวิชาการ

  • บทความวิชาการเรื่อง “ภาวะกึ่งผูกขาดในธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยกับบทบาทของพื้นที่ทางเลือกเพิ่มเสริมความหลากหลายในระบบภาพยนตร์” ร่วมกับ ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปักและนภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ อาจารย์ภาคภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
  • บทความวิชาการเรื่อง “การใช้เฟซบุ๊กกับการสื่อสารการตลาดของ documentaryclub” ร่วมกับ อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์และอาจารย์ต่อสกุล ถิระพัฒน์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาตืภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 2 ปี 2560

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ตะวันตก
  • ด้านภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่