อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 778


การศึกษา

 • (2528) สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • (2536) M.A.(Speech & Performing Arts) Northeastern Illinois University.

ประสบการณ์การทำงาน

 • หัวหน้าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ (2554 - ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ (2548 - 2551)
 • หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (2547 - 2548)
 • รักษาการหัวหน้าภาควิชาสื่อสารการแสดงประยุกต์ คณะนิเทศศาสตร์ (2546 – 2547)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารการแสดงประยุกต์ คณะนิเทศศาสตร์ (2539 – 2544)
 • เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บจม.ไอทีวี (2538 – 2539)
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศกับสถานีโทรทัศน์ บี.บี.ซี.ประเทศอังกฤษ (โครงการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบ U.H.F.) บจก.สยาม อินโฟเทนเม้นท์ (2536 -2538)
 • Senior Production Supervisor บจม. ฟาร์อีสต์แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง (2533 – 2534)
 • Production Supervisor บจม. ฟาร์อีสต์แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง (2531 – 2533)
 • นักแสดงอาชีพ : ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ผู้พากย์ : ภาพยนตร์ ,Spot โฆษณาวิทยุ/โทรทัศน์ , VDO. Presentation ให้สินค้า/บริษัท/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ (2528 - ปัจจุบัน)

ผลงานอาจารย์

บทความวิชาการ/บทความวิจัย
 • บทความวิชาการเรื่อง “โอกาสและข้อจำกัดในการเผยแพร่ผลงาน : ภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์เกาหลี”(วารสารการสื่อสารมวลชน,2559)
 • บทความวิชาการเรื่อง “อัตลักษณ์ในงานสารคดีไตรภาคข้าวของ อุรุพงศ์รักษาสัตย์”(วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์,2560)
 • บทความวิชาการเรื่องภาพยนตร์กับทฤษฎีแห่งความบันเทิง”(วารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์,2561)
 • บทความวิจัยเรื่อง “ความสอดคล้องของโครงสร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)” (วารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์,2562
 • บทความวิจัยเรื่อง “หนังไทยกระแสหลักสู่หนังโลก : ห่วงโซ่มูลค่าและบทภาพยนตร์”(วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 2563)
วิทยากร
 • วิทยากรอบรมบุคลิกภาพของศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ประกาศและผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ของ กสทช.
 • วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรมือชีพ รุ่นที่ 1, 2 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
 • วิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเชี่ยวชาญ

 • ศิลปะการแสดงสำหรับภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที