“สร้างนักคิด ผลิตงานภาพยนตร์ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่”

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

Commarts-fd

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Film and Digital Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Film and Digital Media)

Film and Digital Media

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Commarts-fd-อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
Commarts-fd-อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
Commarts-fd-อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


 • ผู้ผลิตภาพยนตร์
 • ผู้กำกับภาพยนตร์
 • ผู้เขียนบทภาพยนตร์
 • นักธุรกิจเจ้าของโปรดักชันเฮาส์
 • ช่างภาพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตัดต่อ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกราฟิก
 • ผู้ควบคุมงานสร้างภาพยนตร์
 
Commarts-fd-เหตุผลที่ต้องเรียน
Commarts-fd-เหตุผลที่ต้องเรียน
 

เหตุผลที่ต้องเรียน


มากกว่าโลกแห่งหนัง แต่ยุคนี้งานด้านหนังสั้น หนังโฆษณา คลิปวิดีโอเป็นหน้าที่ของผู้ที่ศึกษามาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เน้นคุณค่าทั้งในเชิงทำธุรกิจและเชิงเพื่อศิลปะ หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพ ในห้องปฏิบัติงานที่เพียบพร้อม เพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ

แผนการศึกษาหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 218
การสื่อสารด้วยการพูดและเทคนิคการนำเสนอ
3
FD 203
ศิลปะการเล่าเรื่องและการออกแบบสาร
3
GE 170
สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0
3
GE 171
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3
LA 020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-
SC 106
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 213
การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3
CA 215
ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
3
DI 201
ภูมิทัศน์สื่อและนิเวศสื่อ
3
FD 358
ทักษะการอ่านและตีความสำหรับงานภาพยนตร์
3
MA 109
คณิตศาสตร์และสถิติ
3
เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 217
จิตวิทยาการสื่อสารและการวิเคราะห์ผู้รับสาร
3
FD 329
พื้นฐานศิลปะภาพยนตร์
3
FD 356
พื้นฐานการเขียนสำหรับงานภาพยนตร์
3
LA 121
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
PC 205
สุนทรียศาสตร์ทางการแสดง
3
เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
3
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 201
หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
3
CA 214
การคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทางนิเทศศาสตร์
3
FD 331
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
3
FD 335
การตัดต่อภาพยนตร์
3
FD 357
การสื่อความหมายในภาพยนตร์
3
LA 122
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CD 202
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3
FD 332
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2
3
FD 337
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
FD 391
โครงงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
3
LA 241
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
  ชาเลือกหรือวิชาโท 1 รายวิชา
3
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FD 303
การเขียนบทภาพยนตร์
3
FD 308
ศิลปะการแสดงสำหรับภาพยนตร์
3
FD 333
ภาษาอังกฤษสำหรับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
FD 392
โครงงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 216
กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารดิจิทัล
3
FD 339
ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
  วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา
6
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา
6
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FD 403
การฝึกงานหรือโครงงานภาพยนตร์
3
FD 404
สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
หรือ
FD 413
สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
6

ภาพกิจกรรม ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ภาพกิจกรรม ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาพกิจกรรม ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาพกิจกรรม ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาพกิจกรรม ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาพกิจกรรม ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาพกิจกรรม ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ติดต่อเรา

ติดต่อคณะ

 • ที่อยู่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 454,300,301
 • Email: [email protected]

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30น. - 16.30น
 • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ - ปิดทำการ