อาจารย์อานนท์ บัวภา

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 337


การศึกษา

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

  • Content Creator
  • Digital Media Production

ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

  • เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม
  • Creative รายการโทรทัศน์ (Workpoint entertainment)
  • นักร้อง , พิธีกรอิสระ

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

  • งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย”