ดร.พันธกานต์ ทานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 454


การศึกษา

  • ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

  • การผลิตเสียงประกอบสื่อ
  • Media and cultural studies

ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

  • อาจารย์ผู้สอนวิชาการสร้างสรรค์เสียงเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

  • ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาราคาตลาดของการจัดทำบริการล่ามภาษามือของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา“ (2560)