ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรีย์ อ่อนสอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

pacharee.ons@dpu.ac.th   02-954-7300 ต่อ 155


การศึกษา

 • ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์-บริหารงานคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร บสก.รุ่น 3 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • Content marketing
 • News & Current affair

ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • สามารถใช้สื่อดิจิทัลในการค้นคว้าข้อมูลและสร้างสื่อเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

 • การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข้าวชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรอุตรดิตถ์ จำกัด
 • การสื่อสารการตลาดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี (วิจัยร่วม)
 • เครือข่ายการสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา “ลำน้ำน้อย” อำเภอผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : กรณีศึกษา “ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ปี 2547”
 • การวิเคราะห์ช่องทางในเครือข่ายการสื่อสารทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระบอบทักษิณ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารที่สร้างความสำเร็จต่อ “วิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง” กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี