ดร. โสภัทร นาสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 454


การศึกษา

 • พ.ศ. 2552 กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • พ.ศ. 2546 นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2541 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • พ.ศ. 2536 ศศ.บ. (โสตทัศนศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • การประกาศ
 • วิทยุกระจายเสียง
 • Digital DJ. Specialist
 • Sound Reinforcement
 • Sound Engineer
 • Public Address Sound System
 • Musician

ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง (FM .95)
 • พิธีกรรายการโทรทัศน์ (MCOT FAMILY 14)
 • Denon Digital DJ Contest (Final Round)
 • นักดนตรี, นักแต่งเพลง

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

 • พ.ศ. 2559 ความรู้เท่าทันสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ. 2551 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องการดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. มศว ประสานมิตร
 • พ.ศ. 2546 การแสดงออกทางเพศของสตรีผ่านบทเพลงไทยสากลยอดนิยม ปี 2543 วิทยานิพนธ์ นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2541 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ที่เรียนโดยใช้รายการวิทยุต่างกัน 3 รูปแบบ ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มศว ประสานมิตร