อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

pornsuree.vip@dpu.ac.th   02-954-7300 ต่อ 454


การศึกษา

 • นศ.บ.(สาขาสื่อสารมวลชน เอกการกระจายเสียงวิทยุ-โทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.ม. (สาขาสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • Digital Media Production
 • TV program for kids Research

ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • ผู้สอนด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
 • การสื่อสารผ่านภาพและเสียง
 • ผู้วิจัยเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

 • การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน)” ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมีคงลาภ และอาจารย์อัปสร เสถียรทิพย์ โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2560)
 • บทความวิชาการ เรื่อง แนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมลงวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม ประจำปี 2560
 • การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรุนแรงทางโซเชียลมีเดียและการรับรู้ของวัยรุ่น” ร่วมกับอาจารย์อัปสร เสถียรทิพย์ (2560)
 • การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ทางความคิด”(Developing Students's Learning Skill by Mind Mapping) (พ.ศ. 2554)