ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวนารถ หงษ์ประยูร

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 708


การศึกษา

 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการสื่อสารมวลชนหัวข้อวิทยานิพนธ์ “ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ.2548” (รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • Digital Media Content Creator
 • Digital Media Administrator
 • Media for Disability

ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

 • Admin และ Content Creator เพจ “นวดไหนดี-Where to Massage” (เพจรีวิวสปาอันดับ 1 ของไทย)
 • Admin และ Content Creator เพจ “พ่อนมแม่” (เพจรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย สสส.)
 • Admin และ Content Creator เพจ “Thai Deaf TV” (เพจสื่อโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกแห่งแรกในประเทศไทย)
 • Youtuber Channel Youtube “Thai Deaf TV” (Channel Youtube เพื่อคนพิการ รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • Executive Producer รายการโทรทัศน์ทาง Digital TV หลายสถานี เช่น Thai PBS, โทรทัศน์รัฐสภา
 • ผู้ดำเนินการล่ามภาษามือในรายการข่าวทาง Digital TV ได้แก่ PPTV และ MONO 29

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

 • ผลงานวิชาการรับใช้สังคมการพัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกที่ทุกคนชมร่วมกันได้ (Thai Deaf TV)
 • วิจัยเรื่อง การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) สำหรับคนหูหนวก
 • การศึกษาการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของกลุ่มคนพิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ.2548” ในวารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บทความวิชาการ เรื่อง “โทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก : โอกาสใหม่ทางการศึกษาตามอัธยาศัยของคนหูหนวกไทย” ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์