ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts Program in Digital Marketing Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ไทย): นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อ(ไทย): นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ): Bachelor of Communication Arts (Digital Marketing Communication)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): B.A. (Digital Marketing Communication)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

การเริ่มต้นก่อนย่อมได้เปรียบ

คนรุ่นใหม่ คือ คนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่าน Social Network ตั้งแต่การค้นหาข้อ การดูหนัง ฟังเพลง ซื้อขายสินค้า หรือทำธุรกิจอื่นๆ เพื่อสื่อสารเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นช่องทางที่ตราสินค้าหันมาทำการตลาด และต้องการแรงงานจำนวนมหาศาลสำหรับคนที่พร้อมในธุรกิจดิจิทัล

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรใหม่ "การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication : DigiC)" จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทั้งความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อการผลิตชิ้นงาน ลงมือปฏิบัติงานด้านสื่อดิจิทัลทั้งในห้องปฏิบัติการกับอุปกรณ์และโปรแกรมที่ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ เพื่อมุ่งสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพก้าวสู่อาชีพ ในการเป็นบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

Digital Marketing
Communication

จบแล้วมีงานรองรับ

สามารถทำงานด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ กับตำแหน่งต่างๆ อาทิ Content Editor, Senior Creative Designer, Creative, Online Marketing Manager, Digital Online Communication, Digital Strategic Planner, Online Marketing Planner, Online Media Planner, Art Director, Account ExecutivelManager, Senior/Junior Infographic, Digital Sales Lead, Digital Marketing Executive/Manager หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจตนเอง

ทุนสำหรับคนดิจิทัล

หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) มอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนในหลักสูตรมากมาย ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษทักษะด้านนิเทศศาสตร์และด้านอื่นๆ นอกจากทุนการศึกษา ผู้สมัครสามารถรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ในวันที่สมัคร (การขอรับทุนการศึกษามีจำกัดระยะเวลาการรับสมัคร)

Digital Marketing Communication

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล


ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค ช่วยสร้างคุณค่าต่อองค์กร ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ โดยผสมผสานทั้งศาสตร์ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การโฆษณา การสร้างแบรนด์ งานด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล หลักสูตรการเรียนการสอนจึงมุ่งให้นักศึกษามีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการวางกลยุทธ์สื่อสารดิจิทัล โดยเน้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามความต้องการของสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารดิจิทัล
- ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาในกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจ สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและความสำนึกทางสังคมให้เป็นนักสื่อสารดิจิทัลที่ดีในอนาคต

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ภาคละประมาณ 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต

การดำเนินการหลักสูตร

- วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
- ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน อาจมีทั้งที่มีพื้นฐานทางทักษะการสื่อสาร และความรู้หรือปัญหาภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคทางด้านการเรียนการสอน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

ติดต่อเรา

สมัครเรียน

 

ติดต่อคณะ

  • ที่อยู่: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 300,301
  • Email: [email protected]

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30น. - 16.30น
  • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ - ปิดทำการ