คณะนิเทศศาสตร์

ที่อยู่

อาคาร 8 ชั้น 6 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

02-954-7300 ต่อ 300,301

อีเมล

[email protected]

SOCIAL MEDIAเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในคณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหาร
อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 751
อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 372
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 708
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 356
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ / มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ 690
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 579
ดร.มนต์ ขอเจริญ อาจารย์ประจำ 578
หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต หัวหน้าหลักสูตรฯ 454
อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์ ผช.หัวหน้าหลักสูตร 454
ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ 454
อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง อาจารย์ประจำ 454
ผศ.ชาติณรงค์ วิสุตกุล อาจารย์ประจำ 267
หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล หัวหน้าหลักสูตร 778
อาจารย์ต่อสกุล ถิระพัฒน์ เลขานุการหลักสูตร 778
อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ ผช.หัวหน้าหลักสูตร 778
อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ อาจารย์ประจำ 778
หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง หัวหน้าหลักสูตร 842
อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน อาจารย์ประจำ 842
อาจารย์ชญานี ช้างหลำ อาจารย์ประจำ (สัญญาพิเศษ) 842
ผศ.ปาจรีย์ อ่อนสอาด อาจารย์ประจำ 300
หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าหลักสูตร 267
ผศ.สุรางคนา ณ นคร อาจารย์ประจำ 304
ผศ.อริสรา ไวยเจริญ อาจารย์ประจำ 267
ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ อาจารย์ประจำ 267
อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม อาจารย์ประจำ 354
ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ อาจารย์ประจำ 328
อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ อาจารย์ประจำ 355
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ประจำ 304
สำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
นางสาวพจนารถ  เตชะฤทธิ์ เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ 301
นางสาวสร้อยลัดดา  นุ่มสุข เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิเทศศาสตร์ 300
นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิเทศศาสตร์ 724
นางสาวสุทธญาณ์ ประไพ เลขานุการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 425
นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 578
ฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ แผนกเทคโนนิเทศ
นายระดมศักดิ์ อุทัยชิต หัวหน้าแผนกเทคโนนิเทศ 346
นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนนิเทศ 372
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 473
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์ ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ) 473
นายสุทธิพล  อ่ำบัว ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 473, 580
นางสาวสุริศา  รัชวัตร ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ) 139, 503
นายบุญเลิศ  ธริสุข ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ) 473
นายฐิติปภพ  วัธนศักดิ์เสรี ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 144
นายอดิเทพ  เวทีกูล ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 144
นายกิตติพัฒน์  ศิริสุขชัยถาวร ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 372