คณะนิเทศศาสตร์

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์

การศึกษา

  • นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นศ.ม.(วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

  • วารสารศาสตร์, สื่อหลอมรวมและสื่อใหม่กับสังคม, นโยบายและการกำกับดูแลสื่อ

งานวิจัย

  • โครงการวิจัยการกำกับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล: ประสบการณ์จากประเทศที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลแล้ว ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2558
  • โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและทบทวนบทเรียนการควบคุมกันเองทาง ด้านจริยธรรมของ องค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2556
  • โครงการวิจัยการกำกับดูแลเนื้อหาที่สร้าง ความเกลียดชังที่เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556

การติดต่อ

  • 02-9547300 ต่อ 292 / E-mail : chanansara.ora@dpu.ac.th