คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ

เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

  • บธ.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 578