คณะนิเทศศาสตร์

นายบุญเลิศ ธริสุข

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)

การศึกษา

  • ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 473