คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • M.A. Corporate & Public Communication Seton Hall University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
  • พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) จตุจักร กรุงเทพฯ

การติดต่อ

  • 02-954-7300 ต่อ 354