คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ไวยเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโฆษณา

การศึกษา

  • นศ.บ.(การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นศ.ม.(การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 724 / 267