คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสรา ไวยเจริญ

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

 • นศ.ม.(โฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.บ.(โฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท ลินตาส(ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า
 • บริษัท มีเดียอินเทลลิเจลซ์ จำกัด นักวางแผนสื่อโฆษณา

ผลงานวิชาการ

บทความ
 • การสร้างประสบการณ์ตราสินค้ากับ ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 • การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์กับกลุ่มผู้สูงอายุ
 • การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
ความเชี่ยวชาญ
 • การบริหารงานลูกค้า การวางแผนสื่อโฆษณา

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 02-954-7300 # 724 / 267
 • มือถือ : 095-4282642
 • Email : [email protected]
 • Line ID : tikwai