คณะนิเทศศาสตร์

นายอดิเทพ เวทีกูล

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)

การศึกษา

  • ค.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 144