คณะนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับเรา


การเรียนรู้ของนักศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์แห่งนิเทศ ทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งด้านดิจิทัล และเบื้องหน้าเบื้องหลัง
"ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ"
เกิดขึ้นที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปณิธาน
" ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อธุรกิจ "

ปรัชญา
" ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำปฏิบัติ "

วิสัยทัศน์
" ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม "

 

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์แก่นักศึกษา
 2. พัฒนาองค์ความรู้แก่คณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัย งานวิชาการรูปแบบอื่นๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ปรากฏและยอมรับแก่สังคม
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยนำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
 4. ปลูกฝัง พัฒนาและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา

ด้านการพัฒนาบัณฑิต

ได้กำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ประการ คือ
 1. มีความรู้
 2. มีทักษะการคิดเป็นระบบ
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้มาตรฐาน
 4. มีทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 5. มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 6. การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

 1. การมีจิตอาสา
 2. การตรงต่อเวลา
 3. ความซื่อสัตย์สุจริต
 4. ความสำรวมทั้งกาย และวาจา
 5. ความมีวินัย

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม

คณะนิเทศศาสตร์เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนว่าด้วยการสื่อสาร อัตลักษณ์ของความเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่คณะกำหนดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน คือ อาจารย์และบุคลากรต้องมีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร นำความสามารถทั้งวิชาการและวิชาชีพมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยมีจริยธรรมคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เรียกได้ว่าบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์จะต้อง "รอบรู้เชิงวิชาการ เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ"

จรรยาบรรณของอาจารย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งปณิธานในการผลิตบัณฑิตว่า “ บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ” ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่บ่มเพาะขัดเกลาศิษย์ตามปณิธานที่กำหนด หน้าที่สำคัญของอาจารย์ทุกคนคือจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อให้อาจารย์ได้ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของศิษย์ ของตัวอาจารย์เอง และสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์พึงมีคุณธรรมและดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน
 2. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สอนสาระที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และใช้วิธีการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ
 3. อาจารย์พึงสอนและดูแลศิษย์ด้วยความยุติธรรม
 4. อาจารย์พึงดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นกัลยาณมิตร
 5. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 6. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม และรายงานผลการวิจัยอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ
 7. อาจารย์พึงปฏิบัติงานอย่างมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์ใด
 8. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
 9. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 10. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น หมู่คณะ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ