คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

 • ปรด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย (2563-2566)
 • ผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2561-2564)
 • อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2540-2547)
 • เจ้าหน้าที่ Video Tape Operator และ Assistant Editor บริษัท Iloura Post Production (Thailand) Ltd. (2537-2538)
 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ แห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2535-2537)
 • ช่างกล้องโทรทัศน์และตัดต่อ บริษัทเอกชน จัดทำรายการดินสอสี และรายการข่าวสังคมธุรกิจ ช่อง 5 (2533-2534)

ผลงานวิชาการ

 • Rojprasert, S. (2020) ‘Designing and
  implementing constructionist learning in a blended advertising photography
  course’, Int. J. Technology Enhanced Learning, Vol. 12, No. 1, pp.20–37.
 • Suthin, Rojprasert. (2013). A Synthesis of Self-Directed Learning Design Model with Constructionism in the Environment of New Media in Thai Higher Education, Review of Higher Education and Self-Learning (RHESL) Volume 6, Issue 18, pp.158-166
 • สุทิน โรจน์ประเสริฐ. (2550). รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อทบทวนเนื้อหาในรายวิชาหลักและศิลปะการถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, เอกสารการประชุมวิชาการทางการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2550
 • Suthin Rojprasert. (2013). Using New Media for Educational Support in Higher Education: A Comparative Analysis of Thai and American Professors, 9th. International Conference on Humanities and Social Sciences 2013 (ICHUSO 2013) , Khon Kaen University, Thailand,. November 14-15, 2013, pp.1440.
 • Suthin Rojprasert. (2012). Self-directed Learning Readiness Study for Undergraduate Students: A Case Study of Principles and Art of Photography, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2012), February 29 - March 2, 2012, Phuket, Thailand, pp.83.
 • Suthin Rojprasert. (2012). A Synthesis of Self-Directed Learning Design Model with Constructionism in the Environment of New Media in Thai Higher Education, Intellectbase Multi-Disciplinary Academic Conference Las Vegas, NV, USA. December 13-15, 2012, pp. 514.

ความเชี่ยวชาญ

 • ถ่ายภาพ ผลิตรายการโทรทัศน์ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
Academic performance
https://scholar.google.co.th/citations?user=sbp1tI8AAAAJ&hl=th