คณะนิเทศศาสตร์

นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)

การศึกษา

  • นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 372