คณะนิเทศศาสตร์

นายฐิติปภพ วัธนศักดิ์เสรี

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)

การศึกษา

  • ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 144