คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ว่าที่เรือตรีธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • วส.ม. (สือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ป.บัณฑิต (วิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ป.บัณฑิต (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ.ษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ภัทราวดีเธียเตอร์
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 770